25-1396 #3/0 Chou's Borracho Baitfish - Tan / White