25-1395 #5/0 Chou's Borracho Baitfish - Tan / White